A-Katsastus Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n ja Ajovarma Oy:n kuluttaja-asiakkaita koskeva tietosuojaseloste

Päivitetty 8.11.2023

Rekisterinpitäjä

A-Katsastus Group Oy
Valimotie 9-11, 00380 Helsinki
PL 200, 00381 Helsinki

Yhteys rekisteriasioissa

tietosuoja@a-katsastus.fi

Rekisterin nimi

A-Katsastus Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n ja Ajovarma Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi

Asiakastietoja voidaan käsitellä myös muissa A-Katsastus-konserniin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen asiakkaan antaman luvan mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu, palvelun toteuttamiseksi, palvelun tilauksen yhteydessä annettu suostumus tai henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Markkinointi ja yhteydenottoluvat
 • Asiakastietojen muutoshistoria
 • Asiakasnumero
 • Henkilötunnus (käytetään vain henkilön tunnistamiseen, eikä sitä tallenneta rekisteriin selkokielisenä)
 • Ajoneuvon rekisteritunnus
 • Asiakassuhdetta koskevia tietoja, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä ajanvarauksiin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen aikana internetin kautta, asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Yhteystietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyä toteutetaan käyttötarkoituksen mukaisten palveluiden tuottamiseksi myös kumppaneiden toimesta. Kumppanit toteuttavat teknisesti rekisteriin liittyviä palveluita ja tarjoavat rekisterin käyttöön liittyviä IT-järjestelmiä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä A-Katsastus-konsernin ja palvelutarjoajien palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä hallinnoi IT-palvelutoimittaja tietoturvallisten periaatteiden mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme kunnes viimeisimmästä tunnistettavasta palvelutapahtumasta on kulunut viisi vuotta tai lakisääteisen ajan mikäli tämä on pidempi.

Rekisteröityjen oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus peruttaa annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
 • Oikeus tietojen tarkastamiseen
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen, ellei käsittelylle ole enää olemassa laillista perustetta
 • Oikeus käsittelyn  vastustamiseen, mikäli tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Lisäksi suoramarkkinointiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä voi vastustaa milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen, mikäli rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden, kokee käsittelyn lainvastaiseksi tai rekisteröityn henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen liittyvä toimenpide on kesken
 • Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi olla yhteydessä sähköisellä lomakkeella asiakaspalveluumme tai selosteessa mainittuun osoitteeseen.

Kaikkea henkilötietoa ei välttämättä voida poistaa lainsäädännöllisten velvoitteiden vuoksi.

A-Katsastus Group Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta palvelun kehityksen tai lainsäädännön muutosten vuoksi. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

A-Katsastus Groupin puhelin- ja sähköpostipalvelun rekisteri

Päivitetty 8.11.2023

Rekisterinpitäjä

A-Katsastus Group

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

tietosuoja@a-katsastus.fi

Rekisterin nimi

A-Katsastus Groupin puhelin- ja sähköpostipalvelun rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella A-Katsastus Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden A-Katsastus Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n ja Ajovarma Oy:n asiakaspalveluun ja asiakaspalautteen käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää puhelunauhoitteita ja sähköposteja sekä näihin liittyviä tunnisteita.

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • asiakkaan puhelun aikana tai viestissä ilmoittamat henkilötiedot, esimerkiksi nimi henkilötunnus tai syntymäaika
 • osoitetiedot
 • rekisteritunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan puhelimessa tai sähköpostilla antamat tiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyä toteutetaan käyttötarkoituksen mukaisten palveluiden tuottamiseksi myös kumppaneiden toimesta. Kumppanit toteuttavat teknisesti rekisteriin liittyviä palveluita ja tarjoavat rekisterin käyttöön liittyviä IT-järjestelmiä.

Tietoja voidaan luovuttaa Traficomille tälle tuotettuihin palveluihin liittyvien yhteydenottojen osalta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne A-Katsastus Groupin tai palvelutarjoajan työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Jokainen käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu asiakastietojen käsittelyä sisältävien työtehtävien tai palvelussuhteen päätyttyä.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä käsittelevät vain rekisterinpitäjän ja IT-palveluntarjoajien määritetty henkilöstö. Tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Rekisteröityjen oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus peruttaa annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
 • Oikeus tietojen tarkastamiseen
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen, ellei käsittelylle ole enää olemassa laillista perustetta
 • Oikeus käsittelyn  vastustamiseen, mikäli tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Lisäksi suoramarkkinointiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä voi vastustaa milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen, mikäli rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden, kokee käsittelyn lainvastaiseksi tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen liittyvä toimenpide on kesken

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi olla yhteydessä sähköisellä lomakkeella asiakaspalveluumme tai selosteessa mainittuun osoitteeseen.

Kaikkea henkilötietoa ei välttämättä voida poistaa lainsäädännöllisten velvoitteiden vuoksi.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään enintään 210 päivää, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Viranomaistehtäviin (Traficom) liittyvää tietoa ei voi vaatia poistettavaksi ennen säilytysajan päättymistä.